سیستم اولویت دهی اتوبوس
 

     شمارشگرهای معکوس ترافیکی
 

       سنسورهای تصویری ترافیک
 

       کنترلرهای فرماندهی تقاطع
 
      سامانه پیشرفته کنترل مرکزی
 

كنترل كننده گذرگاه عابر پياده PSC-1015 يك دستگاه با دو كاربرد

كنترلر PSC–1015 محصولي جديد از بهينه سنج براي كنترل چراغهاي راهنمايي مي باشد . طراحي كنترلر به گونه اي است كه مي تواند در دو كاربرد متفاوت مورد استفاده قرار گيرد :
 
1) كنترل گذرگاه عابر پياده 
 
2) كنترل تقاطع به روشهاي پيش زمان بندي و نيمه هوشمند .
 
دركاربرد اول ، با نصب كنترلر در گذرگاههاي عابرين پياده مانند گذرگاه مدرسه ، مسجد ، مناطق مسكوني و  تجاري ، عبور افراد از گذرگاه  با فشردن يك دكمه و بصورت ايمن ميسر مي گردد . همچنين افراد نابينا با توجه به هشدارهاي صوتي دستگاه ، با اطمينان از گذرگاه عبور مي كنند .
 
در كاربرد دوم ، كنترلر بعنوان يك دستگاه چهارزمانه در تقاطع انجام وظيفه مي نمايد . روشهاي مختلف كنترل مانند پيش زمان بندي ، نيمه القايي ، چشمك زن ، و كنترل دستي توسط پليس در اين كنترلر قابل اجرا مي باشد . 
 
ويژگيهاي PSC – 1015  در كنترل گذرگاه عابر پياده
 
  - اجراي روشهاي استاندارد كنترل گذرگاه عابر
 
  - پانل مخصوص عابر شامل سمبلهاي توقف و عبور و دكمه تقاضا 
 
  - هشدارهاي  صوتي براي نابينايان
 
  - امكان برنامه ريزي از طريق كامپيوتر
 
  - آشكارساز حلقه  براي عملكرد هوشمند در مسير تردد خودرو
 
  - امكان اتصال به سنسور تشخيص عابر در پياده رو و گذرگاه
 
  - زمان بندي بر اساس ساعات كار مدارس و اوقات شرعي
 
ويژگيهاي PSC – 1015  در كنترل تقاطع
 
  - اجراي طرحهاي مختلف زمان بندي چراغها در تقاطع
 
  - قابل برنامه ريزي بصورت 2،3 و4 زمانه
 
 - زمان بندي بر اساس ساعات مختلف روز ، روزهاي هفته و
 
  - مقاطع  ساليانه از طريق كامپيوتر و يا پانل دستگاه
 
  - آشكار ساز حلقه  براي كنترل بعضي از فازها بصورت هوشمند