سیستم اولویت دهی اتوبوس
 

     شمارشگرهای معکوس ترافیکی
 

       سنسورهای تصویری ترافیک
 

       کنترلرهای فرماندهی تقاطع
 
      سامانه پیشرفته کنترل مرکزی
 

شرکت مهندسی بهینه سنج


پیشینه فعالیت های تخصصی شرکت مهندسي بهینه سنج به سال 1368 بر می گردد، زمانی که گروهی از مهندسین برق و الکترونیک در دانشگاه صنعتی اصفهان بر روی پروژه های مختلف کنترل صنعتی و ابزار دقیق مشغول فعالیت بودند.10 سال بعد در سال 1378،با تاسیس شرکت مهندسی بهینه سنج ،دو زمینه شاخص از فعالیت های این گروه ، در قالب بخش خصوصی در این شرکت ادامه یافت :

1- طراحي و توليد تجهیزات پیشرفته کنترل حمل و نقل و ترافیک  شهری

2- طراحي و توليد دستگاه هاي دقیق کنترل ابعادی و سنجه های الکترونیکی